دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

تعریف تعادل شادی و غم با کارل یونگ

تعریف تعادل شادی و غم با کارل یونگ

حتی یک زندگی شاد نمی تواند بدون درجه ای از تاریکی باشد. کلمه شادی معنای خودش را از دست می داد اگر با غم و اندوه متعادل نمی شد...

“کارل یونگ”