دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

نیاز به قدرت از نگاه چارلی چاپلین

نیاز به قدرت از نگاه چارلی چاپلین

شما تنها زمانی به قدرت نیاز دارید
که قصد انجام کار مضری را داشته باشید
در غیر این صورت
عشق برای انجام هر کاری کافی است...

"چارلی چاپلین"