دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

بجای شکایت از دیگران، خودم را تغییر می‌دهم

بجای شکایت از دیگران، خودم را تغییر می‌دهم

از دیگران شکایت نمی کنم
بلکه خودم را تغییر می دهم...
چرا که کفش پوشیدن، راحت تر از
فرش کردن دنیاست...!