دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

برای هرچه که می خواهی بجنگ

برای هرچه که می خواهی بجنگ

اگر برای چیزهایی که می‌خواستی، نجنگیدی
برای چیزهایی که از دست می‌دهی، گریه نکن...!