دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

اگر در زندگی اشتباهی ندارید، زنده نیستید

اگر در زندگی اشتباهی ندارید، زنده نیستید

اگر در زندگی اشتباهی ندارید
یعنی هیچ کاری نمی‌کنید و اصلا زنده نیستید!
انسان است و اشتباه!
حرکت کنید و از اشتباه کردن هراس نداشته باشید...