دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

طوری رویاپردازی کنید که گویی تا ابد زندگی خواهید کرد

طوری رویاپردازی کنید که گویی تا ابد زندگی خواهید کرد

طوری رویاپردازی کنید
که گویی تا ابد زندگی خواهید کرد
و طوری زندگی کنید
که گویی امروز، روز آخر زندگی‌تان خواهد بود...