دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

خودتان را ببخشید تا معجزه را ببینید

خودتان را ببخشید تا معجزه را ببینید

خودتان را ببخشید!

و درگیر گذشته‌ای تغییر ناپذیر نباشید!
این کار، سخت اما
معجزه‌گر و شفادهنده است...