دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

دوستی که با تو چشم و هم چشمی می کند، دشمن تو است

دوستی که با تو چشم و هم چشمی می کند، دشمن تو است

دوستانی که با شما چشم و هم‌چشمی می‌کنند:
 در جمع باعث تحقیر و شرمندگی شما می‌شوند
افکار و عقاید شما را کوچک جلوه می‌دهند
در مورد شغل شما با دیگران بد صحبت می‌کنند
باعث می‌شوند همیشه در مقابل آن‌ها احساس حقارت کنید
و همیشه در حال پایین کشیدن شما هستند...

 این‌ها دوست شما نیستند
و در واقعیت دشمن سمی شما هستند...