دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

مثبت اندیشی، یک وظیفه است

مثبت اندیشی، یک وظیفه است

طبیعت، متاثر از تخیل و تفکر ما خود را تغییر می‌دهد
پس مثبت اندیشی
برای تک تک ما، یک وظیفه است نه یک حالت...