دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

سخن آموزنده ماکسیم لاگاسه در مورد آموختن و ساختن

سخن آموزنده ماکسیم لاگاسه در مورد آموختن و ساختن

ماکسیم لاگاسه:

آرام و عمیق بیاموز، در غیر این صورت از یاد خواهی برد. آرام و عمیق بساز، در غیر این صورت دوام نخواهد داشت...