دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

تاثیر بسیار بد منفی گرایی بر سیستم ایمنی بدن

تاثیر بسیار بد منفی گرایی بر سیستم ایمنی بدن

هر چیزی که ذهن ما می‌گوید، پیامی معادل واکنش سلول‌های بدن‌مان است.
بخاطر این است که منفی گرایی در نهایت سیستم ایمنی بدن را تضعیف و ما را بیمار می‌کند...

البته برای توضیح بهتر این مسئله، باید بحث شیمیایی رو هم باز کرد...