دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

آخرین فکر من قبل از به خواب رفتن، تو هستی

آخرین فکر من قبل از به خواب رفتن، تو هستی

️تو آخرین فکری هستی
که قبل از به خواب رفتن در سر دارم
و اولین حسی خواهی بود
که بعد از بیدار شدن
در قلب و روحم موج می‌زند...