دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

شماتت خود، برابر است با ترس و قطع روابط بیشتر

شماتت خود، برابر است با ترس و قطع روابط بیشتر

وقتی خودمان را بخاطر نواقص و اشتباهاتمان شماتت می‌کنیم، درد، ترس و قطع روابط بیشتری را برای خود ایجاد خواهیم کرد...