دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

تنها راه رسیدن به بلوغ، خودسازی است

تنها راه رسیدن به بلوغ، خودسازی است

برای زیستن باید تغییر کرد

برای تغییر کردن باید بالغ شد

و برای رسیدن به بلوغ

باید بی‌وقفه به خودسازی پرداخت...